***
INFORMATIONSTEXT SOM TAS BORT NÄR SIDANS INNEHÅLL HAR ÄNDRATS

Följande text och tips på hur texten tas fram är hämtad:
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/offentlighetsekretessarkiv/dataskyddsforordningengdpr/informationsinsatserkringdataskyddsforordningen/fordjupninginomspecialomraden/gdprforkommunikatorer/informationstext.15074.html 
***

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som [Ange vilka personuppgifter ni behandlar]. Syftet med en sådan behandling är för att kunna [Ange vilka ändamål ni har med personuppgiftsbehandlingen]

Vi har fått dina uppgifter från [Ange varifrån ni har fått personuppgifterna]. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är [Välj rättslig grund]. Dina uppgifter kommer att sparas [Ange - om möjligt - tiden för hur länge ni kommer att spara uppgifterna]. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med [Ange mottagarna, det vill säga de som ni delar personuppgifterna med]. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU [Om det är så att ni kommer överföra uppgifter till tredje land får ni skriva det i stället].

Personuppgiftsansvarig är [Ange kontaktuppgifter]. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på [Ange kontaktuppgifter]. Du når vårt dataskyddsombud på [Ange dataskyddsombudets kontaktuppgifter]. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.